Deze versie is geldig vanaf januari 2018

1. Overeenkomst tot dienstverlening
De Care for Women specialisten beoefenen een praktijk als zelfstandige dienstverlener. Zij zijn lid van de Care for Women organisatie.

1.1 De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid, die van adviserende aard zijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de Care for Women specialist vanuit haar vrije beroepsuitoefening.

1.2 Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl).

1.3 De gehanteerde tarieven zijn verkrijgbaar bij de Care for Women specialist. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief. Tenzij anders met de Care for Women specialist is overeengekomen.

2. Tarieven & betaling
2.1 Betaling per verkregen consult dient na afloop van de dienst middels een factuur per bank te worden overgemaakt, tenzij anders met de Care for Women specialist is overeengekomen.

2.2 Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënt recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2.3 Indien de cliënt korter dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst annuleert, wordt deze dienst volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst kan zowel telefonisch met de betreffende Care for Women specialist als via de mail (a.niewold@careforwomen.nl) plaatsvinden.

3. Aansprakelijkheid Care for Women specialist
3.1 Aansprakelijkheid wordt slechts door de Care for Women specialist in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de Care for Women specialist aansprakelijk is  gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.

3.2 De Care for Women specialist heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de Care for Women specialist te allen tijden in overleg met de cliënt gebeuren. De Care for Women specialist is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

3.3 Op de rechtsverhouding tussen de Care for Women specialist en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

4. Aansprakelijkheid cliënt
Indien cliënt één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de Care for Women specialist is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Klachtenbemiddeling
Je feedback wordt met zorg ter harte genomen. Alle Care for Women specialisten hebben zich aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Hiermee voldoen zij aan de door de overheid ook ingestelde wetgeving. Het handelen van de Care for Women specialist valt bovendien onder de klachtenregeling binnen de Care for Women organisatie. Heb je klachten, dan kun je een mail sturen naar info@careforwomen.nl. Wij nemen je klacht dan in behandeling en stellen je op de hoogte van de uitkomst.

Ben je het niet eens met onze uitspraak, dan heb je het recht om je klacht in te dienen bij de geschillencommissie, www.degeschillencommissiezorg.nl . Zij zullen je klacht dan verder in behandeling nemen. Sommige Care for Women specialisten hebben zich bij een andere geschillencommissie aangesloten. Informatie hierover kun je verkrijgen bij uw eigen Care for Women specialist. Omdat het hier een wettelijke verplichting betreft, zijn alle Care for Women specialisten bij een commissie aangesloten en voldoen wij aan de wettelijke richtlijnen.

Disclaimer

Care for Women Veendam verleent u hierbij toegang tot http://www.careforwomen-veendam.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Care for Women Veendam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Care for Women Veendam spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Care for Women Veendam.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan  Care for Women Veendam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Care for Women Veendam Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Care for Women Veendam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact

Care for Women Veendam
Amanda Niewold
Ommelanderwijk 275
9644 TJ Veendam

M: 06 - 24721418
E: a.niewold@careforwomen.nl

Praktijk

Veendam

Ommelanderwijk 275
9644 TJ Veendam

Emmen

Apotheek De Vriendschap Seinstraat 20
7811 GV Emmen